Website นี้ใช้ได้ดีใน Browser IE และ Firefox
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 หลักสูตรสหสาขาวิชา
 
a
หลักสูตรเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้ที่ Web Site บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
 
a
 
a
 
 บัณฑิตวิทยาลัย
 
a
 
a
 
a
 
a
  ใบสมัครขอรับทุน  (File://DOC)  (File://PDF)
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
  ประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (3-20 ตุลาคม 2560 ภายในเวลา 17.00 น.) 
 
a
  ประกาศรับสมัครทุน รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (3-20 ตุลาคม 2560 ภายในเวลา 17.00 น.) 
 
 
a
a
a
a
a
a
a
a
 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาคาร อปร ชั้น 14 ห้อง 1418 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 3669, 0 2256 4132 และ 0 2256 4474 ต่อ 114     โทรสาร 0 2252 5952
E-mail Adress: grad.medmicro@gmail.com