Website นี้ใช้ได้ดีใน Browser IE และ Firefox
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 หลักสูตรสหสาขาวิชา
 
a
หลักสูตรเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภาคการศึกษาต้นเปิดรับสมัครจำนวน 3 รอบ และภาคการศึกษาปลายเปิดรับสมัคร 1 รอบ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ INTERNET ให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้ที่ Web Site บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 
 
a
 
a
 
 บัณฑิตวิทยาลัย
 
a
 
a
 
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
  ข้อตกลงในการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
  ประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (3-20 ตุลาคม 2560 ภายในเวลา 17.00 น.) 
 
a
  ประกาศรับสมัครทุน รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (3-20 ตุลาคม 2560 ภายในเวลา 17.00 น.) 
 
 
a
a
a
a
a
a
a
 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาคาร อปร ชั้น 14 ห้อง 1418 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 3669, 0 2256 4132 และ 0 2256 4474 ต่อ 114     โทรสาร 0 2252 5952
E-mail Adress: grad.medmicro@gmail.com